วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขั้นตอนการดำเนินงาน

แผนดำเนินการผลิตขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้จะบรรลุผลตามที่ต้องการจะต้องมีการควบคุมอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมาย ดังนั้นการควบคุมการผลิตจึงมีขั้นตอนในการดำเนินการ 5 ขั้นตอน คือ
1 ขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนในการเตรียมงาน เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานที่จะควบคุมการผลิต ต้องทำอย่างไร
2. ขั้นแบ่งงานการผลิต เป็นขั้นแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการผลิตให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งชี้แจงขอบเขตการทำงานให้ชัดเจน
3. ขั้นควบคุมเวลา เป็นการควบคุมงานย่อยในแต่ละฝ่ายให้เสร็จทันกำหนดเวลา
4. ขั้นควบคุมกระบวนการจัดการ เป็นขั้นติดตามดูแลความถูกต้องในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าในแต่ละฝ่ายได้ดำเนินงานไปตามข้อตกลง หรือแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการได้เป็นเพราะเหตุใด และจะแก้ไขอย่างไรอันจะเป็นการช่วยให้งานไม่เกิดการชะงักและส่งผลไปยังกระบวนการอื่น ๆ
5. ขั้นตรวจสอบและติดตามผล เป็นการติดตามสำรวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น: